Metodevalg

På foranledning af Socialstyrelsens anbefalinger anvender vi et udvalg af følgende redskaber for at belyse et givent opdrag fra kommunen:

 • Wechsler Adult Intelligence Scale – Fourth Edition (WAIS-IV) til vurdering af kognitiv funktion hos forældre. WISC-V og WPPSI-IV til vurdering af kognitiv funktion hos børn. Herudover benyttes RIAS eller LEITER-3, hvis det vurderes nødvendigt.
 • Millon Clinical Multiaxial Inventory – Third Edition (MCMI-III), en personlighedstest til vurdering af personlighedstræk, psykopatologi og specifikke psykiatriske diagnoser
 • NEO-PI-3, en personlighedstest, der vurderer forældrenes fem overordnede grundlæggende personlighedsdimensioner: Neuroticisme, ekstroversion, åbenhed, venlighed og samvittighedsfuldhed
 • The Adult Attachment Interview (AAI), som bl.a. analyseres ved brug af The Reflective Functioning Scale (RFS) til vurdering af tilknytningshistorie, opvækstvilkår, tilknytningsmønster samt forældres generelle evne til at mentalisere
 • Parental Development Interview (PDI) til vurdering af, hvilke erfaringer forælderen har med sig til at danne grundlag for sin rolle som forælder og for at undersøge i hvor høj grad personen er i stand til at reflektere over både sig selv, sit barn og deres indbyrdes samspil. PDI er således et redskab til at vurdere kvaliteten af forælderens mentaliseringsevne
 • Pregnancy Interview (PI) og Father Pregnancy Interview (FaPI) til vurdering af kommende forældrenes evne til at mentalisere ift. sig selv som forældre, barnet og relationen mellem dem
 • Parenting Stress Index (PSI) til at identificere stressfyldte områder i familier på et tidligt tidspunkt. PSI måler herunder dysfunktionelle forælder-barn-interaktioner, stress hos forælderen i forælder-barn-relationer, familiens funktions-niveau samt den prospektive risiko for omsorgsvigt og overgreb i forhold til barnet.
 • Level of Emotional Awareness Scale (LEAS) til vurdering af forældrenes bevidsthed om følelser og deres evne til at skelne mellem egne og andres følelser. LEAS-C til vurdering af børn
 • Reading the Mind in the Eyes (RME) til vurdering af forældre og børns evne til at aflæse andre menneskers sindstilstande
 • Ekman’s Billedtest (EB) undersøger forældrenes egen emotions-bevidsthed. Dette har betydning for handleevnen i forhold til andres behov
 • Adult AttachmentProjective Picture System (AAP) til vurdering af voksnes tilknytningsmønstre og forsvarsprocesser
 • Netterstrøms Stresstest er en screeningstest til vurdering af de forældrenes aktuelle fysiske, psykiske og adfærdsmæssige stresssymptomer
 • Beck’s Depression Index (BDI) til vurdering af forældrenes tilstedeværelse samt grad af en række depressive symptomer
 • Behavioral Rating Index of Executive Function (BRIEF) til vurdering af barnets eksekutive funktioner
 • Beck Youth Inventories, second edition (BYI-II) til vurdering af barnets grad af depression, angst, vrede, forstyrrende adfærd og selvopfattelse
 • Child Attachment Interview (CAI) til vurdering af barnets tilknytningsrelationer
 • Tegn din Familie, et projektivt værktøj til vurdering af familierelationer
 • Childrens Apperception Test (CAT) til vurdering af barnets relationer, konflikter og forsvar
 • Sætningsfuldendelsestest til undersøgelse af barnets identifikation, kønsopfattelse, roller i hjemmet, egen-situation, selv/andre relationer og ønsker
 • Marschak Interaction Method (MIM) til vurdering af forældrenes mentaliseringsevner i forhold til at undersøge og vurdere relation, mentalisering og tilknytning mellem forælder og barn
 • Ustruktureret observation af samvær mellem forælder og barn/børn til vurdering af forældrerens evne til at opfatte og reagere på barnets signaler, indleve sig i barnets oplevelser og gøre indlevelsen bevidst både verbalt og i handling. Vurderet efter Kari Killéns’ 4 vigtigste forældrefunktioner

Alle vores undersøgelser følger Socialstyrelsens retningslinjer.